Ludacris performs at G-Day

Atlanta rap artist Ludacris performs pregame entertainment at the UGA spring game.
Up Next
Atlanta rap artist Ludacris performs pregame entertainment at the UGA spring game.