Georgia hires Arkansas offensive line coach Sam Pittman to take the same position.
Georgia hires Arkansas offensive line coach Sam Pittman to take the same position. Samantha Baker/Associated Press
Georgia hires Arkansas offensive line coach Sam Pittman to take the same position. Samantha Baker/Associated Press

Georgia hires Arkansas' Sam Pittman to coach offensive line

December 12, 2015 01:16 PM