Georgia moves to next phase of season

October 04, 2013 05:39 PM